Autorizovaný prodejce

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti FOXcam, s.r.o., se sídlem Lesní 922, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 28310861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60405 (dále též „prodávající“).

 1. Všeobecná ustanovení

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
 • adresa elektronické pošty info@holosun.cz,
 • telefon 721 528 952.

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou na prodej zboží uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového portálu (dále jen „kupní smlouva“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Prodávající je obchodní společnost FOXcam, s.r.o., se sídlem Lesní 922, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 28310861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60405. FOXcam, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

(dále jen „prodávající“)

Osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím je kupující. Tento se rozlišuje podle toho, zda je nebo není spotřebitelem.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

(dále jen „spotřebitel“)

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

(dále jen „podnikatel“)

(spotřebitel a podnikatel společně dále též jako „kupující“)

2.    Kontrola zboží

Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží při převzetí zboží po uzavření kupní smlouvy. Kupující se zejména zavazuje zkontrolovat úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a nepoškozenost obalu zboží. Kupující se zavazuje informovat o případných vadách zboží prodávajícího při osobním převzetí nebo dopravce při převzetí zboží od dopravce a uvést vady zboží do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od dopravce a zavazuje se v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je okamžik převzetí zboží kupujícím. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při převzetí zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace vad zboží nebo obalu zboží nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s kupní smlouvou.

3.    Uplatnění reklamace

Reklamaci zboží může spotřebitel uplatnit osobně na provozovně prodávajícího na adrese Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Pro snadnější a rychlejší vyřešení reklamace doporučuje prodávající před zasláním zboží kontaktovat prodejce telefonicky (na tel. 721 528 952) nebo elektronicky (adresa elektronické pošty info@holosun.cz) se sdělením značky a modelu zboží a popisem problému. Prodávající neprodleně sdělí možnosti řešení a pokud by tyto nevedly k nápravě došlo by k předání zboží. Tímto způsobem předejde kupující situaci, kdy jím uplatněná reklamace nebude posouzena jako vada zboží (resp. bude se jednat o vadné používání zboží) a kupující by tak nesl náklady spojené s přepravou zboží.

V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti FOXcam, s.r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list – (faktura s výrobním číslem zboží pro jeho úplnou identifikaci).

Prodávající doporučuje kupujícímu reklamovat zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující se zavazuje předat prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž za okamžik předání zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.

Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, včetně příslušenství a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci odesláním zboží, zašle prodávající spotřebiteli reklamační protokol e-mailem, s čímž spotřebitel souhlasí.

Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž spotřebitel se zavazuje zvolit metodu odeslání zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení nákladů požádat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

4.    Výluky

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na případy, kdy závada nebo poškození zboží vznikla:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby, výrobní štítky nebo nečitelné výrobní čísla, v případě, že je zboží plombami opatřeno,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • prokazatelně nesprávným užíváním zboží,
  • užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
  • užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží,
  • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou zboží,
  • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle § 1829 OZ je spotřebitel povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu a obalu prodávajícímu.

5.    Vyřízení reklamace

Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Je-li předmětem reklamace poskytnutí digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, např. nedodá kompletní zboží, neposkytne prodávajícímu potřebné údaje pro vyřízení reklamace nebo neumožní prodávajícímu kontrolu zboží, běh lhůty pro vyřízení reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „potvrzení o vyřízení reklamace“). Byla-li reklamace uplatněna odesláním zboží prostřednictvím přepravce, zašle prodávající spotřebiteli potvrzení o vyřízení reklamace e-mailem, s čímž spotřebitel souhlasí.

6.    Zamítnutí reklamace

Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci v případech uvedených v zákoně a v Obchodních podmínkách a dále tehdy, pokud není možné reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku zboží z důvodu na straně kupujícího, zejména, pokud:

 • je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství zboží nebo zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami,

V případě zamítnutí reklamace dle odstavce výše je kupující oprávněn zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení reklamace ze strany kupujícího, pokud je dodržena lhůta dle zákona a Obchodních podmínek.

7.    Vrácení zboží kupujícímu

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Kupující se zavazuje převzít zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace. Bylo-li zboží odesláno kupujícím přepravní službou, bude zboží prodávajícím kupujícímu odesláno stejným způsobem. V případě osobního vyzvednutí zboží je kupující povinen předložit reklamační protokol, popř. musí prokázat svou totožnost.

Při převzetí zboží se kupující zavazuje zkontrolovat stav a množství zboží a soulad zboží s potvrzením o vyřízení reklamace. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího nebo potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Pokud kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude prodávající povinen přihlížet k dalším námitkám kupujícího.

Nepřevezme-li kupující zboží osobně nebo od přepravní služby ani ve lhůtě 2 měsíců ode dne, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 150 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že kupující nepřevezme zboží ani do šesti měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se prodávajícímu nepodaří zboží prodat ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si prodávající právo zboží zlikvidovat na náklady kupujícího.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6.2.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© FoxCam s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby